مهاجرت به انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان با امکان تاسیس شعبه شرکتهای خارجی و شرکت تجاری با سرمایه گذاری 200.000 پوند و سرمایه گذاری 1.000.000 پوند مورد نیاز هست.

1 – با تاسیس شعبه شرکتهای خارجی در لندن .
2 – با سرمایه گذاری 200.000 پوند.
3- با سرمایه گذاری 1.000.000 پوند.