مهاجرت به پاناما

اولین مسئله در مورد مهاجرت به پاناما این هست که یک نوع مهاجرت در این کشور وجود نداره.این برنامه ها بر اساس ترویج کشاورزی وسرمایه گذاری سنگین و سرمایه گذاری سبک است. ;پژوهشهای علمی ;احیای جنگل ;گردشگری
طی جدیدترین قوانین با دارا بودن ویزای توریستی شما به مدت 6ماه میتوانید در پاناما سکونت داشته باشید و میتوانید برنامه های سرمایه گذاری مختلف را از نزدیک مشاهده کنید این در حالی هست که تا مدتی قبل اعتبار این پاسپورت 30-90 روز بود.