ثبت شرکت در تاجیکستان

در این مطلب اطلاعات جامعی در خصوص ثبت شرکت در تاجیکستان به شما ارائه می‌دهیم. پیش از اقدام باید قوانین و مقررات خاص این کشور در خصوص ثبت شرکت را مطالعه نمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تاجیکستان

بر اساس ماده 94 قانون مدنی کشور تاجیکستان، می‌توان جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در این کشور اقدام نمود.
جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد افراد سهامدار باید دستکم یک نفر و نهایتاً 30 نفر است.
سرمایه اولیه مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود 150 دلار است. دستکم 50 درصد از این سرمایه بایستی در زمان ثبت نام پرداخت و سرمایه گذاری گردد.

ثبت شرکت در تاجیکستان

ثبت شرکت در تاجیکستان

قوانین و ماده‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تاجیکستان به چه صورت است؟

ماده 1:

در کسب و کار و فعالیت‌های سودآور، سرمایه به عنوان مال و مالکیت معنوی گفته می‌شود. این نوع از سرمایه گذاری شامل موارد زیر می‌گردد:
الف) پول، سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار
ب) اموال منقول (مانند تجهیزات)
ج) اموال غیر منقول
د) حقوق مالکیت معنوی (مثل حق طبع، تخصص و غیره)
هـ) حق استفاده از زمين، ديگر منابع طبيعی و حقوق اموال غير منقول ديگر

ماده 2:

فعالیت‌های سرمایه گذاری به معنی تمام اقدامات اجرایی و عملیاتی شهروندان، اشخاص حقوقی و همچنین دولت‌ها برای درآمد زایی است

ماده 3:

افراد سرمایه گذار خارجی در کشور تاجیکستان از مقوله‌های ذیل باشند:
الف) اشخاص حقوقی خارجی
ب) اتباع خارجی، فردی که بدون تابعیت باشد و شهروندان جمهوری تاجیکستان که اقامت دائم خارجی دارند
ج) شرکت‌های خارجی که حقوق شخصیت حقوقی ندارند
د) دولت‌های خارجی
هـ) سازمان‌های بین المللی

ماده 4:

افراد سرمایه گذار خارجی در مواردی که نام می‌بریم، می‌توانند سرمایه گذاری انجام دهند:
الف) با دریافت سهام بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها به صورت مشترک توسط شخصیت‌های حقوقی و شهروندهای کشور تاجیکستان
ب) ایجاد بنگاه‌های اقتصادی به صورت کامل و همراه با سرمایه گذاری خارجی
ج) کسب مالیات از طریق خرید اوراق بهادار و سهام
د) کسب حق بهره برداری مستقل از زمین، منابع طبیعی و همچنین حق مالکیت آن‌ها و یا همراه با مشارکت اشخاص حقوقی و حقیقی کشور تاجیکستان
هـ) امضا قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی کشور تاجیکستان برای مشارکت در اشکال دیگر سرمایه گذاری

ماده 5:

افراد سرمایه گذار خارجی می‌توانند در مبحث خصوصی سازی اموال کشور تاجیکستان که بر اساس قوانین مشخص می‌گردد شرکت کنند

ماده 6:

قوانینی و مقررات کسب مالیات و حقوق مالیاتی که برای افراد سرمایه گذار در کشور تاجیکستان تعیین شده است، باید همانند قوانینی باشد که برای فعالیت‌های سرمایه گذاری سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اتباع کشور تاجیکستان معین شده است.

قوانینی که در کشور تاجیکستان وجود دارد می‌تواند مالیات مازاد و یا امتیازات بخصوص را جهت سرمایه گذاری در قسمت‌هایی که دارای اولویت اقتصادی می‌باشند، پیش‌بینی کند. این امر برای مناطقی مشخص قابل اجرا است.

بر اساس قوانین، تاجیکستان می‌تواند با در نظر گرفتن منافع ملی، مناطقی را جهت سرمایه گذاری خارجی، انجام فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و یا سرمایه خارجی محدود و یا حتی ممنوع نماید.

افراد سرمایه گذار خارجی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه خارجی، امکان انجام هرگونه فعالیت را دارا می‌باشند. شرط لازم جهت این امر عدم تخطی از قوانین جمهوری تاجیکستان می‌باشد.
دسته‌ای مشخص از فعالیت‌های افراد سرمایه گذار خارجی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه خارجی می‌توانند از طریق مجوزی خاص انجام گردد. لیست فعالیت‌های مذکور توسط قوانین کشور تاجیکستان معین می‌گردد.